Reklama
Dla pracownikow
Reforma Edukacji
Odsłon : 594374
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Która godzina
Reklama
Reklama

Aktualności

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Bezpośredni nadzór administracyjno-finansowy sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok. Do naszego Ośrodka dzieci i młodzież kieruje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na podstawie stosownego postanowienia sądu rodzinnego i dla nieletnich oraz stosownego skierowania prezydenta miasta czy starosty właściwego dla miejsca zamieszkania naszych podopiecznych. Do placówki przyjmowani są chłopcy w wieku od 13 do 18 lat.

Celem placówki jest zapewnienie kompleksowej opieki młodzieży niedostosowanej społecznie. Zapewnia ona młodzieży niedostosowanej społecznie resocjalizację oraz możliwość realizacji obowiązku szkolnego i zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Obecnie podejmuje się działania resocjalizacyjne ukierunkowane na eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz samodzielności zawodowej. Zadania te placówka realizuje poprzez zapewnienie nauki szkolnej, praktyczną naukę zawodu, zajęcia w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, naukę własną wychowanków, wychowanie poprzez sport, pracę, kulturo-technikę oraz terapię ze szczególnym uwzględnieniem socjoterapii i psychoterapii, w ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi i innymi instytucjami.

INTERNAT

Podzielony jest na pięć grup wychowawczych. W każdej grupie wychowawczej przebywa całodobowo  do 12 wychowanków. Każda grupa posiada swoje pomieszczenia zgodne z aktualnymi standardami. Pracę opiekuńczo-wychowawczą typu resocjalizacyjnego prowadzi po trzech wychowawców w danej grupie - zgodnie z ideą Adama Szecówki tj. dwóch mężczyzn i jedna kobieta i realizowanym rocznym planem pracy wychowawczej poszczególnych grup podzielonym na założenia tygodniowe zgodne z rozkładem dnia w internacie. Praktyka wychowawcza, gdzie integralnym kierunkiem oddziaływań jest przestrzeganie przez naszych wychowanków tzw. Naszych Pięciu Zasad (UCZCIWOŚCI, PRACY, ABSTYNENCJI, NIEAGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ, UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI I GRUPY) określona została przez wieloletnie tradycje w pracy resocjalizacyjnej.

SZKOŁA

Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 w Krupskim Młynie są integralną częścią  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.

Szkoła Podstawowa składa się z dwóch oddziałów : V i VI klasy.

Największym problemem uczniów szkoły podstawowej jest drugoroczność. Uczniowie mają opóźnienia szkolne od jednego roku do sześciu lat. Problem stanowią ogromne zaległości programowe (często sięgające klas początkowych pierwszego etapu edukacyjnego), szczątkowa i nieusystematyzowana wiedza, negatywizm szkolny, problemy natury wychowawczej. W pracy dydaktycznej nauczyciele kładą przede wszystkim nacisk na możliwość nadrabiania zaległości programowych poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, porządkowanie wiedzy, indywidualizację nauczania i oceniania. Uczniowie biorą udział w zajęciach socjoterapii oraz w zajęciach terapii pedagogicznej. Uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczą również w zajęciach warsztatowych przysposabiających do zawodu ślusarza. W pracy wychowawczej niweluje się wszelkie trudności natury wychowawczej poprzez ukazanie wartości nadających sens ludzkiemu życiu, możliwość uczestniczenia w zorganizowanych imprezach, wycieczkach, konkursach.

Gimnazjum składa się z trzech oddziałów: I, II i III klasy.

Pod względem dydaktycznym uczniowie prezentują różny poziom od niewielkich braków w elementarnej wiedzy do poważnych deficytów w tym zakresie.  Braki wiedzy w miarę możliwości niwelowane są poprzez udział uczniów w  zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,  indywidualizację nauczania i oceniania oraz systematyzowanie wiedzy. Uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości oraz opóźnień szkolnych poprzez przystąpienie do promocji śródrocznej . Promocja śródroczna ma uregulowaną procedurę obejmującą tryb i warunki jej przedstawienia oraz zatwierdzenia. Wymagania promocji mają charakter „całościowy” tzn. ujmują stosunek do obowiązków szkolnych, globalną ocenę funkcjonowania społecznego i postawę własną wychowanka wobec zaoferowanej możliwości.

W gimnazjum uczniowie nabywają umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia a w przyszłości na rynku pracy. Zwraca się uwagę na mobilność zawodową – przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej poprzez realizację podstawy programowej dla gimnazjum uzawodowionego. Uczniowie w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych pozyskują wiedzę oraz kształtują umiejętności przysposabiające do zawodu ślusarza.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa składa się z jednego oddziału : I klasy

Celem Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest kształcenie w  zawodach umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły.

Szkoła kształci w zawodzie monter suchej zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy zawodu : 712905, nazwa kwalifikacji – montaż systemów suchej zabudowy – oznaczenie kwalifikacji : B.5.

Zawód „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” jest „nowym” zawodem w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Powstał on poprzez połączenie funkcjonujących na rynku pracy zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Było to spowodowane wymogami współczesnego rynku pracy. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem niezbędnym w budownictwie oraz rozwojowym, ponieważ obejmuje nowe technologie, które wchodzą na krajowy rynek.

Po ukończeniu I klasy nasi uczniowie zdają egzamin kwalifikacyjny: praktyczny  i teoretyczny, uzyskując kwalifikacje zawodowe. Egzaminy odbywają się w naszej szkole. Dalszą część nauki tzn. klasę drugą i trzecią kończą w swoim środowisku lub w innych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

W szkole realizowany jest również program korelacji przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych.

Rotacja uczniów w klasie w ciągu roku szkolnego jest dość duża, co w wielu przypadkach powoduje konieczność zdawania przez nieletnich egzaminów klasyfikacyjnych.

Po ukończeniu pierwszej klasy i zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych nasi uczniowie uzyskują tytuł montera suchej zabudowy i mogą podjąć pracę w tym zawodzie.

W szkołach prężnie działa samorząd uczniowski, w skład którego wchodzą przewodniczący i wice przewodniczący poszczególnych klas. Poprzez działalność samorządu uczniowskiego, uczniowie nabywają umiejętności zasad demokratycznego zachowania. Biorą udział w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z sytuacjami wychowawczymi i organizacyjnymi życia placówki i szkoły.