Reklama
Dla pracownikow
Reforma Edukacji
Odsłon : 594362
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Która godzina
Reklama
Reklama

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie położony jest w  malowniczej okolicy, otoczonej sosnowym lasem. Został założony 55 lat temu na mocy zarządzenia z dnia 10 sierpnia 1957 roku w sprawie utworzenia Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Krupskim Młynie - powiat Tarnowskie Góry. Dokument ten z upoważnienia Ministra Oświaty podpisał ówczesny Dyrektor Departamentu Otton Lipkowski.

 

Od początku istnienia, Zakład podlegał Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego. Następnie przez 9 lat PMZW był administrowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym czasie placówka wychowawcza była bezpośrednio nadzorowana przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Na przełomie lat 1973/74 budynek ponownie przejmuje Katowickie Kuratorium.

 

Na początku lat 80-tych słowo „Zakład” zastąpiono słowem „Ośrodek”. Odtąd pełna nazwa placówki brzmiała: Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Ostateczną nazwę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przyjęto w roku szkolnym 1993/94. W okresie od 1 września 1970 roku istniała Filia Zakładu Wychowawczego w Boruszowicach przy Wydziale Produkcji Papieru Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych.

 

Wraz z powstaniem Zakładu utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową. Od początku istnienia prowadzone były również starsze klasy Szkoły Podstawowej, gdyż placówka była przeznaczona dla chłopców 15-18 letnich. Od roku 1975 wprowadzono bardzo przydatną w tego rodzaju placówce dwuletnią Szkołę Przysposabiającą do Zawodu.

 

W lipcu 1985 roku placówka otrzymuje z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach pismo następującej treści: „Dając wyraz uznaniu Szkole za całokształt pracy oraz osiągane wyniki w nauczaniu  i  wychowaniu, na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30.07.1980 r. w sprawie nadania szkołom i  placówkom oświatowo-wychowawczym imienia patrona, sztandaru i godła szkolnego, nadaję PMO w Krupskim Młynie imię Ottona Lipkowskiego. Podpisano: Kurator Oświaty i Wychowania mgr Norbert Gorol”.

 

22.10.1995 roku odbyła się wielka uroczystość. Ośrodek otrzymał sztandar oraz patrona – Ottona Lipkowskiego. Ceremonię wzbogaciła swoją obecnością rodzina profesora (żona Jadwiga, synowie z małżonkami oraz córka Ewa i wnuk Jacek Lipkowski).

 

Wychowankowie

 

Od początku istnienia placówki praca dydaktyczna i wychowawcza opiera się na przesłaniu profesora Lipkowskiego: „POMAGAM TYM DZIECIOM, KTÓRYM W ŻYCIU NAJTRUDNIEJ”. W pierwszym okresie działalności zakładu przebywała tu młodzież z wyrokami sądowymi, w znacznym stopniu zdemoralizowana, co było zgodne z ówczesnymi zaleceniami, restrykcyjnym oddziaływaniem wychowawczym oraz ogólnymi tendencjami panującymi w kraju. Od wielu już lat do Ośrodka trafia młodzież na mocy postanowienia sądów w wyniku spraw opiekuńczych.

 

W połowie lat 70-tych zatrudniono w placówce 1-wszego psychologa, następnie w latach 80-tych pedagoga. 21.06.1985 roku odbyła się w PMOW konferencja psychologów z placówek wychowawczych, na której wypracowano i zaczęto wprowadzać w życie Nowy System Wychowawczy. W Ośrodkach takich, jak w Krupskim Młynie system był niezbędny z racji pojawienia się innych źródeł niedostosowania społecznego, a co za tym idzie nowego typu osobowości wychowanka.

 

Od początku oddziaływania resocjalizacyjne w placówce opierały się o: pracę, nauczanie, kształtowanie osobowości poprzez: sport, kulturę i określony system nagród i kar. W miarę odchodzenia od systemu restrykcyjnego zaczęto wprowadzać nowe formy pracy z młodzieżą niedostosowaną, zgodnie z obowiązującą Konwencją Praw Dziecka. Obecnie obok zajęć sportowych i oddziaływań poprzez pracę pojawia się coraz więcej elementów zajęć kulturo-technicznych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych.

 

Mówiąc o wychowankach nie sposób pominąć ich zaangażowanie w życie środowiska Krupskiego Młyna. Na kartach kroniki Ośrodka można znaleźć dowody aktywności młodzieży i jej współdziałania za środowiskiem. I tak młodzież uczestniczyła przy budowie basenu w Krupskim Młynie, budowie ośrodka wypoczynkowego w Borowianach, a także drogi na Ziętek. W pejzaż Krupskiego Młyna wpisali się chłopcy sprzątający osiedle, odśnieżający drogi.

 

Coraz śmielej chłopcy wychodzą na zewnątrz ze swoimi programami artystycznymi, takimi jak np.: montaż poetycko-muzyczny z okazji Dnia Matki w kościele Św. Józefa w Krupskim Młynie, program z okazji Dnia Kobiet dla Klubu Seniora w Krupskim Młynie, Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach itp.

 

Wychowankowie biorą też udział w życiu religijnym parafii. Korzystają z lekcji religii, co roku przystępują do Sakramentu Bierzmowania.Na bieżąco współpracujemy z innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Bierzemy udział w ogólnopolskich spotkaniach ośrodków wychowawczych zarówno o charakterze sportowym, jak i kulturalnym. Odbywają się również spotkania integracyjne na szczeblu regionalnym między innymi z młodzieżą z Pałacu Młodzieży w Katowicach, z młodzieżą okolicznych szkół średnich i sportowcami z różnych klubów sportowych.