Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

  Młodzieżowy  
Ośrodek Wychowawczy
w Krupskim Młynie

Jednostka oświaty Samorządu Województwa Śląskiego
Przejdź do treści
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Bezpośredni nadzór administracyjno-finansowy sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok. Do naszego Ośrodka dzieci i młodzież kieruje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na podstawie stosownego postanowienia sądu rodzinnego i dla nieletnich oraz stosownego skierowania prezydenta miasta czy starosty właściwego dla miejsca zamieszkania naszych podopiecznych. Do placówki przyjmowani są chłopcy w wieku od 13 do 18 lat.
 
Celem placówki jest zapewnienie kompleksowej opieki młodzieży niedostosowanej społecznie. Zapewnia ona młodzieży niedostosowanej społecznie resocjalizację oraz możliwość realizacji obowiązku szkolnego i zdobycie kwalifikacji zawodowych.
 
Obecnie podejmuje się działania resocjalizacyjne ukierunkowane na eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz samodzielności zawodowej. Zadania te placówka realizuje poprzez zapewnienie nauki szkolnej, praktyczną naukę zawodu, zajęcia w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, naukę własną wychowanków, wychowanie poprzez sport, pracę, kulturo-technikę oraz terapię ze szczególnym uwzględnieniem socjoterapii i psychoterapii, w ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi i innymi instytucjami.
 
 
INTERNAT
 
 
Podzielony jest na pięć grup wychowawczych. W każdej grupie wychowawczej przebywa całodobowo  do 12 wychowanków. Każda grupa posiada swoje pomieszczenia zgodne z aktualnymi standardami. Pracę opiekuńczo-wychowawczą typu resocjalizacyjnego prowadzi po trzech wychowawców w danej grupie - zgodnie z  ideą  Adama  Szecówki tj. dwóch  mężczyzn
i jedna kobieta i realizowanym rocznym planem pracy wychowawczej poszczególnych grup podzielonym na założenia tygodniowe zgodne z rozkładem dnia w internacie. Praktyka wychowawcza, gdzie integralnym kierunkiem oddziaływań jest przestrzeganie przez naszych wychowanków tzw. Naszych Pięciu Zasad (UCZCIWOŚCI, PRACY, ABSTYNENCJI, NIEAGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ, UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI I GRUPY) określona została przez wieloletnie tradycje w pracy resocjalizacyjnej.
 
 
SZKOŁA
 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 w Krupskim Młynie są integralną częścią  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.
 
 
Szkoła Podstawowa składa się z dwóch oddziałów : VII i VIII klasy.
 
 
Największym problemem uczniów szkoły podstawowej jest drugoroczność oraz zaległości edukacyjne sięgające do wczesnych lat szkolnych, szczątkowa
i nieusystematyzowana wiedza, negatywizm szkolny, problemy natury wychowawczej. W pracy dydaktycznej nauczyciele kładą przede wszystkim nacisk na indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia. Wykorzystują metody pracy motywujące uczniów nawet do najmniejszego wysiłku i pracy
w celu nadrobienia zaległości szkolnych, tym samym uzyskaniu sukcesu dydaktycznego. Uczniowie biorą także udział
w zajęciach socjoterapii oraz
w zajęciach terapii pedagogicznej. Uczniowie realizują podstawę programową szkoły podstawowej przysposabiającej do zawodu ślusarza.  
 
W pracy wychowawczej niweluje się wszelkie trudności natury wychowawczej poprzez ukazanie wartości nadających sens ludzkiemu życiu, możliwość uczestniczenia w zorganizowanych imprezach, wycieczkach, konkursach.
 
W  szkole podstawowej uczniowie nabywają umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia a w przyszłości na rynku pracy. Zwraca się uwagę na mobilność zawodową – przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej.
 
 
Branżowa Szkoła I stopnia składa się z dwóch  oddziałów : I  i II klasy

 
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcą się  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905, oznaczenie kwalifikacji : BUD.11. wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Stąd też nasi uczniowie korzystają ze skróconego cyklu kształcenia do  dwóch lat.
 
 
Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.
 
 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.
W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: montażem suchej zabudowy, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.
 


 
W szkołach prężnie działa samorząd. Członkami samorządu zostali uczniowie, którzy w ramach kampanii przedstawili swoje programy wyborcze. Poprzez działalność samorządu, uczniowie nabywają umiejętności zasad demokratycznego zachowania. Biorą udział w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z sytuacjami wychowawczymi i organizacyjnymi życia placówki
i szkoły.
        
KONTAKT Z NAMI
KONTAKT
tel. +48 32 285-70-23
tel. +48 32 285-70-28
fax. +48 32 285 70 23
sekretariat@mowkrupskimlyn.pl
ADRES
Krupski Młyn
Krasickiego 4
woj. Śląskie
42-693

Wróć do spisu treści